PRVA MISEL, KI SE NAM PORODI OB BESEDI COACHING?

Učinkovita podpora pri doseganju ciljev, uspešno srečevanje s spremembami, razvoj zaposlenih, uspeh organizacije, učenje in rast.

Zagotovo je odziv vsakega od nas drugačen, glede na to, ali coaching pristop poznamo in smo ga preizkusili na lastni koži ali pa nam zveni tuje in se v praksi s tovrstnim pristopom za podporo profesionalnemu in osebnostnemu razvoju zaposlenih še nismo srečali.

Ko smo v Zimski šoli na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu, ki je potekala na temo coachinga v organizaciji, študentom, ki so prihajali tudi iz vrst zaposlenih v različnih podjetjih, zastavili podobno vprašanje, je večina med njimi odgovorila v duhu uvodnih opisov coachinga, kar kaže na to, da se pristop coachinga uspešno uveljavlja tudi v slovenskem poslovnem okolju.


RAZLOGI, DA SE ORGANIZACIJE VSE POGOSTEJE ODLOČAJO TUDI ZA UVAJANJE INTERNEGA COACHINGA?

Coaching pristop je v organizaciji lahko prisoten na različne načine. Organizacije, kot so Google, Ikea, SAP, pri nas npr. Mercator, so pričele uvajati interni coaching v programe razvoja zaposlenih že pred dobrim desetletjem.

Sprva je bil coaching pristop v organizacijah rezerviran za top menedžment. Vse večje povpraševanje po zunanjih coachih in posledično naraščanje stroškov za zagotavljanje coaching storitve zunanjih coachev pa je organizacije vodilo v nov pristop – razvijanje mreže internih coachev, ki z usposabljanjem pridobijo ustrezne veščine coachinga za podporo svojim sodelavcem.


GLAVNE KORISTI INTERNEGA COACHINGA?

Z internim coachingom organizacija lahko omogoči coaching podporo širokemu krogu zaposlenih, ki sicer morda ne bi imeli te možnosti. Hkrati pa je interni coaching lažje integrirati v programe usposabljanja zaposlenih, kot so interni programi za usposabljanje vodij ali programi za razvoj strokovnih in splošnih kompetenc zaposlenih. Organizacije pogosto ugotavljajo, da na teh usposabljanjih sodelavci pridobijo koristna znanja, nujna za dvig kakovosti dela, manjka pa prenos znanja v prakso. Sodelavci imajo znanje, vendar ga ne uporabljajo. Za stalen razvoj veščin je coaching nujen, pravijo vodje, ki so doživeli pozitivne učinke coachinga skozi lastno izkušnjo.

Interni coachi, ki poznajo kulturo organizacije, so svojim sodelavcem lažje dostopni in med njimi pogosto nastane še močnejša vez, saj coach in stranka/sodelavec govorita isti jezik. Zaupanje in povezava je namreč temelj za uspešno sodelovanje in doseganje želenih rezultatov coachinga.


KAKO ZAŽIVI INTERNI COACHING?

Interni coachi z večletnimi izkušnjami so si edini, da je za uspešno uvajanje coachinga v organizacijo najpomembnejša podpora vodstva; dokler vodstvo ne začuti vrednosti coachinga, ga ne bo podprlo.

Glede na potrebe v organizaciji je dobro izbrati ustrezno vrsto coachinga, bodisi individualno podporo zunanjih coachev, timski ali skupinski coaching, bodisi interni coaching oziroma kombinacijo, pri čemer je koristno temeljito identificirati potrebe, si vzeti čas za postopno uzaveščanje pomembnosti nenehnega razvoja zaposlenih in utemeljevati vodstvu koristi coachinga na osnovi rezultatov in s pomočjo »ambasadorjev coachinga«, ki bodo o učinkih spregovorili iz lastnih izkušenj.

Pomembno je poudarjati, da gre pri coachingu za krepitev potencialov namesto za gašenje požarov. »Potenciali so sidra, iz katerih lahko razvijemo posameznika, na katerem sloni razvoj in uspeh podjetja«, je temeljno vodilo coaching pristopa strnila ena izmed gostij Zimske šole FOŠ-a, ko je spregovorila pomenu razvijanja kulture coachinga za organizacijo.


KJE ZAČETI, KO SE ODLOČIMO ZA OBLIKOVANJE MREŽE INTERNIH COACHEV?

Ko se organizacije odločajo za interni coaching, je osnovno vprašanje, s katerim se srečujejo, po kakšnih kriterijih izbrati kandidate, ki bodo upravičili visoka pričakovanja sodelavcev.

Pri internih razpisih je lahko kriterij stopnja izobrazbe; nekatere organizacije se odločajo za izbiro kandidatov iz vrst vodij ali kadrovskega sektorja, interni coachi so lahko notranji trenerji ali strokovnjaki, ki v podjetju opravljajo različne funkcije. Pogosto pa je kriterij izbire tudi delovna uspešnost ali trajanje zaposlitve. Pri selekcijskih intervjujih so pomemben vidik komunikacijske veščine, ki si jih želimo od kandidatov, pripravljenost pomagati drugim in motivacija kandidatov.


SE COACH RODI ALI NAREDI?

Coachi verjamemo v potenciale za razvoj vsakega od nas. Skupni imenovalec vrlin, ki jih negujemo coachi, je odprtost za učenje, radovednost in osebnostna prožnost ali če povzamemo, da smo »odprte glave« in da uživamo pri delu z ljudmi.

Pri tem je ključno, da izberemo pravo usposabljanje in smo zavezani k nenehnemu razvoju in nadgradnji svojih veščin.

Z izbiro akreditiranih programov za usposabljanje internih coachev bomo imeli bolj verjetno srečno roko, saj zagotavljajo kakovost in skladnost delovanja z etičnimi standardi coachinga, ki v ospredje postavljajo spoštovanje zaupnosti in profesionalno odgovornost coacha.

Podporo pri kontinuiranem razvoju internim coachem lahko organizacija ponudi na različne načine: v obliki supervizije, z zagotavljanjem mentorstva za razvoj coaching kompetenc, možne so tudi različne oblike medosebne podpore internih coachev, kot je intravizija ali reflektivna praksa, dodatna usposabljanja in delavnice za pridobivanje novih znanj in coaching orodij.


FORMULA ZA USPEH INTERNEGA COACHINGA?

Pot do uspeha internega coachinga lahko strnemo v formuli:

zaupanja vreden coach + integriteta = ugled internega coachinga

»Ko dosežemo, da nas sodelavci sami kontaktirajo, ker vedo, da jim coaching lahko pomaga, da so še boljši, smo uresničili svoj namen«, so prepričani interni coachi, ki se zavedajo, da je ugled internega coachinga temelj za uspešno sodelovanje med internim coachem in potencialno stranko/sodelavcem.

Ugled pa ne pride sam, pač pa v spremstvu dolgotrajnega dobrega dela internih coachev in njihove predanosti lastnemu razvoju in razvoju drugih.


Avtorica: mag Bernarda Potočnik, PCC coachinja in izobraževalna trenerka, Glotta Nova

Članek je nastal po delavnicah v okviru Zimske šole Kovčing v organizaciji (2021) Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, v izvedbi coachev in trenerjev Glotta Nove ter gostov – coachev ter prejemnikov coachinga iz slovenskih in tujih organizacij.Glotta Nova d. o. o.

Ulica Carla Benza 1, 1000 LJ

T: 01/ 5200 670

M: 041/ 742 748

E: [email protected]

I: www.glottanova.si